• Tehnološki procesi v lesni industriji (vrste tehnoloških procesov, vrste razmestitev, prednosti in slabosti določene razmestitve, uravnoteženje montažne linije).
  • Priprava in planiranje proizvodnje (konstrukcijska, tehnološka in operativna priprava, sistem planiranja in kontrole proizvodne v lesnem podjetju; dolgoročno, kratkoročno oz. mesečno in operativno planiranje proizvodnje - razlike, problemi, pristopi, metode).
  • Ravnanje z zalogami (vrste zalog, stroški povezani z zalogami, spremljanje zalog, sistemi ravnanja z zalogami, modeli uravnavanja zalog).
  • Izvajanje proizvodnje in kontrola izvajanja (lansiranje delovnih nalogov, vhodno izhodna kontrola, uravnavanje pretokov, spremljanje izvajanja, planiranje in kontrola projektov).
  • Zagotavljanje kakovosti (zunanji in notranji vidik kakovosti, izvajanje proizvodnje in kontrola izvajanja proizvodnje, kakovost proizvodnje in izdelkov, celostno obvladovanje in zagotavljanje kakovosti, politika kakovosti, sistemi kakovosti, orodja za kontrolo kakovosti, ekonomika kakovosti, odgovornost za kakovost, krog kakovosti).
  • Študentje se seznanijo s pomenom organizacijskega in ekonomskega vidika obravnavanja podjetja na njegovo uspešnost tako na makro ravni strateškega ravnanja podjetja kot na mikro ravni taktičnega in operativnega ravnanja posameznih poslovnih podpdrocesov oz. funkcij. V okviru tega spoznajo nekatera organizacijska (managerska) in ekonomska načela in metode, ki jih znajo v konkretnih poslovnih situacijah tudi uporabiti. Cilj predmeta je usposobiti študenta, da s pomočjo osvojenega znanja uspešno in učinkovito sodeluje (in vodi) v multidiciplinarnih timih v podjetjih in je sposoben prevzeti ravnateljske (vodstvene) funkcije v (lesnih) podjetjih na vseh ravneh.